Elevernes faglige standpunkter og generelle udbytte af undervisningen

Evalueringsmetoder

Vi benytter følgende evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes udbytte af undervisningen

 

  • Prøver i udskolingen

Der gives standpunktskarakterer tre gange årligt i 8. og 9. kl.

Der afholdes terminsprøver i 8. og 9.kl.

Projektudtalelser udarbejdes for eleverne i 8. og 9.kl.

 

  • Nationale test

Vi gennemfører de frivillige nationale tests hvert år

 

  • Diverse tests

IL-basis test i 0.kl.

OS64 i 1.kl.

OS120 i 2.kl.

SL60 i 3 kl.

SL40 i 4.kl.

 

Inddragelse af eleverne i evalueringen

Klasselærerne afholder årligt elevsamtaler.

Der afholdes årligt 2 skole/hjemsamtaler, hvor eleverne er med.

I den daglige undervisning får eleverne indbyrdes feedback via fremlæggelser, hvor eleverne er med til at fortælle hinanden om hvilke ting der har været gode og kunne have været bedre.

 

Kvalitetsevaluering

Ledelsen gennemgår de nationale tests, og har dialog med de involverede lærere.

Der er løbende supervisering af undervisningen.

 

Inddragelse af forældre i evalueringen

Kontakt og feedback på forældreintra.

4 årlige forældrerådsmøder

Årlige skole/hjem samtaler (2 gange årligt)

Udstillinger og optræden (forårskoncert, skolefest, emneuge)

Karakterbøger i 8. og 9.kl.

Opfølgning på elevfravær

 

 

Samarbejdet mellem lærerne og videndeling

I alle klasser afholdes der klassegennemgang 2 gange årligt. Her deltager alle klassens lærere og samtlige elever gennemgås. Herudover er der et klasseteam for hovedlærerne i klassen. Disse teams mødes 3-8 gange årligt.

Samarbejde mellem lærerne og videndeling foregår i fagteams.  

 

Underretning om standpunkt og udbytte af undervisningen

Forældrene underrettes mundtligt ved de årlige skole/hjem samtaler. De bliver ligeledes skriftligt underrettet via nationale tests samt karakterbøger på 8. og 9. årgang.

 

Elevernes faglige standpunkt

Eleverne klarer sig generelt godt i de nationale tests og karaktergivningen ved afgangsprøverne.

 

Elevernes faglige standpunkt i dansk

Eleverne klarer sig generelt godt i dansk og i karaktergivningen ved afgangsprøverne.

 

Elevernes faglige standpunkt i matematik

Eleverne klarer sig generelt godt i matematik og i karaktergivningen ved afgangsprøverne.

 

Elevernes faglige standpunkt i engelsk

            Eleverne klarer sig generelt godt i engelsk og i karaktergivningen ved afgangsprøverne.