Sct. Michaels Skole & Børnehave bygger på værdierne

 Åbenhed

 Engagement

 Kreativitet

 Fællesskab

 Faglighed

 Tryghed

 Respekt

Åbenhed

Med åbenhed mener vi bl.a. at:

 Eleverne tør fortælle hvad de tænker, føler og tror på

 Forældrene involverer skolen i hændelser/situationer, der kan have betydning for elevernes skolegang og trivsel

 Skolen sikrer højt informationsniveau til elever, forældre og medarbejdere og omverdenen. Skolen søger sit input fra forskellige interessenter og respekter forskellige holdninger

 Medarbejderne hjælper hinanden på tværs af faggrænser

Engagement

Med engagement mener vi bl.a. at:

 Eleverne deltager positivt og aktivt i skolens hverdag

 Forældrene deltager aktivt i forældremøder, samtaler og andre arrangementer på skolen

 Medarbejderne er velforberedte og deltager aktivt i skolens hverdag

og udvikling

Kreativitet

Med kreativitet mener vi bl.a. at:

 Eleverne udviser initiativ og engagement i de kreative processer og

fag

 Eleverne oplever en udfordring i at tænke og løse opgaver på nye måder

 Forældrene ser kreativitet som en vigtig del af undervisningen

 Lærerne krydser ind imellem faggrænser og arbejder også med åbne opgaveformuleringer

Faglighed

Med faglighed mener vi bl.a. at:

 at lærerne i videst muligt omfang underviser i det, de er bedst kvalificeret til, og at støtteforanstaltninger og undervisningsdifferen-tiering vægtes

 at forældrene viser interesse for og bakker op om lektielæsning, og at de anser alle fag for vigtige

Fællesskab

Med fællesskab mener vi bl.a. at:

 Eleverne giver plads til hinanden og deltager aktivt i at styrke det sociale liv i klassen

 Forældrene deltager aktivt i skolens/klassens arrangementer

 Medarbejderne medvirker ved relevante fælles arrangementer

Tryghed

Med tryghed mener vi bl.a. at:

 Eleverne kender de fælles forventninger og oplever, at de voksne er nærværende

 Forældrene oplever god kommunikation omkring deres barn

 De ansatte samarbejder internt og eksternt om den enkelte elev og klassens trivsel

Respekt

Med respekt mener vi bl.a. at:

 På Sct. Michaels Skole og i Sct. Michaels Børnehave respekterer vi hinanden

 Respekt betyder omsorgen for, at det andet menneske kan vokse og udfolde sig ud fra egne forudsætninger. Respekt udelukker således udnyttelse af andre

 Generelt gælder, at alle parter respekterer hinanden, hinandens forskelligheder, samt hinandens forskellige opgaver